Alias isICO

Wraps IMG_isICO which checks whether data is an ICO file

alias isICO = _isType!IMG_isICO;