Alias isQOI

Wraps IMG_isQOI which checks whether data is a QOI file (from SDL_image 2.6)

alias isQOI = _isType!(IMG_isQOI,6);