Alias loadQOIRaw

Wraps IMG_LoadQOI_RW which loads data as a QOI image (from SDL_image 2.6)

alias loadQOIRaw = _loadTypeRaw!(IMG_LoadQOI_RW,6);